یارب نظرتو برنگردد        برگشتن روزگار، سهل است

آب_زیرساخت_است_باید_مدنظر_قرار_گیرد.

#آب_زیرساخت_است_باید_مدنظر_قرار_گیرد_
#خرید_آب_ومدیریت_کارآمد_آب_حتما_و_فورا_باید_مدتها_قبل_دردستورکار_
قرار_گیرد
#متاسفانه_درمناظرات_کاندیداهای
_ریاست_جمهوری_هم_بهیچ_وجه_مطرح_نمیشوند!

مقاله ها

پرینت

پیشرفت ایران

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on . Posted in بدون مجموعه

Share this post

ازجمله راهکارهای پیشرفت ایران:

مدیریتِ کارآمد بر:

الف: منابع که محدود است.

ب: نیازها و احتیاجات که غالباً محدود است.

خواستها و تمناها که نامحدود است!!

بزودی و پس از تایپ و ویرایش مطلب در وبسایت کارآفرینها و پیشرفت ایران منتشر میشود...

محمدعلی اثنی عشری

Share this post

Instagram Widget Slider