یارب نظرتو برنگردد        برگشتن روزگار، سهل است

آب_زیرساخت_است_باید_مدنظر_قرار_گیرد.

#آب_زیرساخت_است_باید_مدنظر_قرار_گیرد_
#خرید_آب_ومدیریت_کارآمد_آب_حتما_و_فورا_باید_مدتها_قبل_دردستورکار_
قرار_گیرد
#متاسفانه_درمناظرات_کاندیداهای
_ریاست_جمهوری_هم_بهیچ_وجه_مطرح_نمیشوند!

مقاله ها

پرینت

نه تنها هرات که قفقاز را هم، لندن، از ایران گرفت!

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on . Posted in بدون مجموعه

Share this post

به بهانه حضور ولادیمیر پوتین در تهران , نوشته و منتشر شده فقط در کتاب چهار جلد از فصلنامه << یاد >>سال بیست و نهم / بهار, تابستان 1392 شماره 107 - 108....

در تاریخ، جدا شدن قفقاز از ایران را برگی از پرونده روسیه دیده ایم و می بینیم! اما با نیم نگاهی تعمق آمیز، جای تردیدی نمی ماند که: این لندن بود که هر دو دست این کشور را از پیکر جدا کرد! نه تنها هرات که قفقاز را هم، لندن، از ایران گرفت!

اینجا بیشتر بخوانید:

Share this post

Instagram Widget Slider