یارب نظرتو برنگردد        برگشتن روزگار، سهل است

آب_زیرساخت_است_باید_مدنظر_قرار_گیرد.

#آب_زیرساخت_است_باید_مدنظر_قرار_گیرد_
#خرید_آب_ومدیریت_کارآمد_آب_حتما_و_فورا_باید_مدتها_قبل_دردستورکار_
قرار_گیرد
#متاسفانه_درمناظرات_کاندیداهای
_ریاست_جمهوری_هم_بهیچ_وجه_مطرح_نمیشوند!

محمدعلی اثنی عشری: بررسی موانع و راهکار های رونق اقتصادی و اشتغال در ایران

images/parcham-12.jpg

محمدعلی اثنی عشری: بررسی موانع و راهکار های رونق اقتصادی و اشتغال در ایران

 

نمایش #
عنوان نمایش از %s نویسنده کلیک ها
پیشرفت ایران - محمد علی اثنی عشری 24 اسفند 1393 محمدعلی اثنی عشری 242
پیشرفت ایران - محمد علی اثنی عشری (2) 24 اسفند 1393 محمدعلی اثنی عشری 274

Instagram Widget Slider